Paper Information


Title ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠽᠤᠩᠺᠡᠦ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳ᠋᠂ ᠪᠠᠳᠤ
Keyword ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠽᠤᠩᠺᠡᠦ ᠡ; ᠰᠢᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ; ᠽᠤᠩᠺᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠡᠷ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠰᠢᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠽᠤᠩᠺᠡᠦ ᠡ ᠭᠡᠭᠡᠨᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠪᠢᠶ ᠡ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᡁᠨ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠨᠮᠯᠠᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭ᠋᠋᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠩ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠪᠠᠡᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠠ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠡᠢ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠤᠳᠬ ᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn