Paper Information


Title 《ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ
Keyword 《ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠰᠡᠬᠢᠮᠵᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ  ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠺᠠᠩ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠩ ᠤᠨ 《ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠶᠠᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠶᠠᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠤᠶᠠᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠬᠤᠷ ᠤᠶᠠᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠨᠴᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠱᠤᠭᠯᠢᠭ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn