Paper Information


Title 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ (ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ)
Creator ᠴ‍ • ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠋; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ; ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ
Abstract ᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠯᠡᠮ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠦ《 ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠋ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn