Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠭᠤᠳ ᠢᠷᠠᠭᠤ
Keyword ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠣᠭᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ《ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ》 ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠮᠠᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢᠴᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn