Paper Information


Title 《 ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠨᠢᠨ》 ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ 《ᠱᠦᠢ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠯᠤᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword 《 ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ》; 《 ᠱᠦᠢ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ 》; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠠᠶᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠤᠨᠤᠮᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ 《 ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ 《 ᠱᠦᠢ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn