Paper Information


Title ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠨ 《ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠤᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠌
Keyword ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ; ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠴᠢ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠳᠠᠭ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡ᠋ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠨᠦᠬᠦᠳ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 西北民族大学学报 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn