Paper Information


Title ᠲᠠᠢᠢᠸᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ;ᠰᠠᠢᠢᠨᠲᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠲᠠᠢᠢᠸᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ; ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ; ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ
Abstract 2002ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ᠂ᠲᠠᠢᠢᠸᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠦᠭᠡᠢᠢᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ᠲᠠᠢᠢᠸᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠶᠡᠬᠡᠬ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠱᠠᠲᠤ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠸᠠᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠡ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠴᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠬᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn