Paper Information


Title ᠮᠦᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠦᠢᠵᠡᠢᠢᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠮᠦᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠵᠡᠭᠤᠷ; ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ;ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ; ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠮᠦᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠦᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠢ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠌ ᠡ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠦᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠂ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠯᠤᠭ᠋ᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨᠡ ᠤ ᠮᠦᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠯᠠᠬᠤ  ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠲᠠᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn