Paper Information


Title ᠤᠯᠠᠨᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠵᠸᠩ ᠬᠤᠩ ᠺᠦᠢ; ᠭᠤᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠰᠢᠶᠠ; ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠸᠠᠩ
Keyword
Abstract ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠪᠦᠳᠤᠴᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠨ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠪᠡᠡᠢᠳᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠡᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬ ᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠷ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠤᠩᠭᠦᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠳᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠨ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠎ ᠡ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠭᠦᠢᠵᠡᠭᠡᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn