Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠤᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠥ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ; ᠮᠡᠨᠳᠤᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ;ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ 
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠮᠡᠨᠳᠤᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠡᠳᠤᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠢ᠌ᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn