Paper Information


Title ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠮᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠤᠶᠤᠩᠭ᠋ᠤᠣ᠎ᠠ
Keyword ᠲᠡᠮᠭᠡᠳᠦ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ; ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ᠂ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠮᠭᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠳᠦ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn