Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ《ᠭᠦᠶᠦᠭᠴᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠤᠤᠶᠨᠳᠠᠯᠠᠢ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠬᠤᠯᠠ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ; ᠬᠦᠶᠦᠭᠴᠢ; ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ; ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠲᠡ
Abstract 《ᠭᠦᠶᠦᠭᠴᠢ》 ᠪᠤᠯ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠰᠤᠷᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠤᠯᠤ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠩ ᠮᠦᠩ》 ᠲᠠᠢᠢᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ 《ᠭᠦᠢᠶᠦᠭᠴᠢ》 ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠠᠽᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ 600ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠮᠠᠷᠠᠴᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠦᠶᠦᠳᠡᠭ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ᠂ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠ ᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠴᠢᠭᠤᠷ ᠬᠤᠩᠬᠤᠲᠤ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn