Paper Information


Title ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ( ᠬᠣᠶᠠᠷ)᠎᠎᠎—《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ 》 ᠪᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
Keyword 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ 》ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ; ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠵᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡ 》ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠵᠢᠭᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn