Paper Information


Title ᠪᠣᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠵᠢᠨ ᠯᠣᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ
Creator ᠲᠦ‍·ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠳ᠋ᠢᠭᠨᠠᠭ; ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭ᠋ ᠠ〔1〕 ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠵᠢᠨ ᠯᠣᠬᠢᠭ(ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ) ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠤᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠷᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠰᠡᠵᠢᠭ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠯᠣᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠴᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢ ᠵᠦᠪ ᠵᠢᠡ ᠣᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn