Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠡᠨᠨᠡᠰᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠹᠸᠶᠸᠷᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠤᠪᠤᠳ
Keyword ᠢᠨᠵᠡᠨᠨᠡᠰᠢ; ᠹᠸᠶᠸᠷᠪᠠᠬ᠎ᠠ; ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯ ;ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠡᠯᠬᠦ
Abstract ᠢᠨᠵᠡᠨᠡᠰᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠹᠸᠶᠸᠷᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠳᠡ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠮᠵᠢᠨ᠂ ᠢᠨᠵᠡᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn