Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠰᠡ; ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠋; ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ; ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠡ ᠳᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠰᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠬᠣᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠢ ᠮᠦᠩᠭᠡ᠂ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦ; ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠡᠷ ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ᠂ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠷᠭᠡᠮ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦ; ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠷᠡᠴᠦᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠣᠣ ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠋
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn