Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠪᠠ ᠵᠢᠲᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ-《ᠳ᠋ᠠ ᠰᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠪᠤᠤ ᠴᠢᠩ ᠢᠤᠢ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ; ᠵᠢᠲᠠ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠵᠦᠪ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷ ᠵᠡᠪᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠢᠳᠠ ᠰᠡᠯᠡᠮ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠦ ᠲᠤᠷᠵᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠳᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠳ᠋ᠠ ᠰᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠤᠲ ᠪᠠ ᠵᠠᠪᠰᠡᠭ ᠵᠢᠲᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn