Paper Information


Title ᠸ᠍·ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ ᠵᠢᠨ《ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠡᠾᠦ᠋ᠩ
Keyword ᠸ᠍·ᠰᠠᠶᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ;《ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ》;ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract 《ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ》 ᠪᠣᠯ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠡᠨ《ᠲᠡᠮᠳᠡᠬᠢᠰᠮ》ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ》 ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠋ ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn