Paper Information


Title ᠫᠦᠱᠺᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮ‍ • ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ
Keyword ᠫᠦᠱᠺᠢᠨ ; ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠭᠡ ;ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠪᠠᠯᠭ᠎ᠠ ; ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠤᠪ 
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠤᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠨ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯᠳᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠡᠯᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠲᠦᠯᠬᠢᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn