Paper Information


Title ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢᠩ ᠯᠢ
Keyword ᠰᠢᠯᠦᠭ ; ᠵᠢᠷᠤᠭ ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯᠴᠢᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠡᠭᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢᠳ ᠰ᠂ ᠪᠤᠶᠠᠨᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠂ ᠢᠨᠵᠡᠨᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠹᠠᠰᠱᠠᠨ ᠂ ᠰᠦᠩ ᠨᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢᠯᠡ ᠳᠤᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn