Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠯᠤᠤᠶᠸ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠯᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠡᠷᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠵᠠᠷ; ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠯᠤᠤᠶᠸ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ;ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ; ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ
Abstract ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠣᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠢᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠬᠠᠨᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠣ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠸᠠᠨ ᠯᠤᠤᠶᠸ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠴᠦ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn