Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 《ᠬᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》᠋ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠋᠋ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠶ᠂ ᠯᠦᠩᠮᠸᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 《ᠬᠰᠡᠷ 》᠋;ᠵᠠᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ; ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠋᠋ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》᠋  ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠰᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠰᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠪ ᠴᠢᠭᠴᠢ᠂ ᠡᠷᠡᠯᠭᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ᠂ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠰ ᠰᠢᠭᠤᠷᠬᠠᠢ᠂ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠬᠦᠴᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠮᠦᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠣᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn