Paper Information


Title ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠪᠸᠪᠠᠯᠵᠤᠤᠷ
Keyword ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ;ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract 20᠋ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠩ ᠬᠡᠳᠦᠷᠮᠡᠬᠡᠢ ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠦᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ ᠡ《ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ》ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠯᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠤ ᠪᠣᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2006年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn