Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ; ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ; ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠳᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ; ᠢᠳᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠲᠤᠢ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠯᠴᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠳᠠ ᠳᠤᠳᠤᠨᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠢᠳᠡᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn