Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠲᠤ
Keyword 《ᠮᠣᠨᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ᠋᠋;ᠨᠡᠷ ᠡ ᠦᠭᠡ; ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ
Abstract ᠺᠡᠢᠢᠯᠸᠸᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ ᠬᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨ᠂ᠲᠣᠷᠵᠢᠭᠤᠳᠤᠪ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵ᠂ ᠡᠷᠢᠨᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠷᠯᠢᠭ᠌ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠩᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠯᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢ  ᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠲᠣᠣᠷ ᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠪ ᠣᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠷᠭᠡᠲᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn