Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Creator ᠡᠷᠬᠢᠮᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ;ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠸᠠᠠᠩ ᠬᠦᠩ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠪᠡ ᠡᠬᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠬᠦᠷ ᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠶᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠴᠦ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn