Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢ ᠶᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠤᠰᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠡᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠮᠯᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠰᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠩᠢᠰᠯ ᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠲᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn