Paper Information


Title ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ—ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠭᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠤᠷ ᠯᠢᠩ ᠰᠢᠶᠣᠣ
Keyword ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ; ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ; ᠬᠢᠲᠳ  ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠴᠢᠩ  ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠵᠦᠩᠶᠣᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠤᠷ ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠭᠯᠠᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠢ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠵᠦ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠸᠠᠩ ᠬᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠠᠯᠭᠤᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠷᠤᠨ  ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢ ᠣᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠴᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn