Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠠᠬᠢ 《合阑脱中豁斡惕》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; 合阑;脱中豁斡惕
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠤ 《合阑脱中豁斡惕不察勒中合周》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ 《ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ (ᠴᠢᠨᠠᠵᠤ)》᠂ 《ᠳᠠᠯᠠᠨ (ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠨ) ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠳ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ (ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ)》 ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ 《ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠵᠤ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ 《ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠯᠵᠤᠳ》᠂ 《ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠨᠦᠮᠦᠷᠬᠡᠰ》 ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ 《ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠲᠤᠬᠤᠢᠭᠠᠳ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn