Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩᠰᠠᠩ
Keyword ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ; ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ; ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠠᠯᠠᠬᠤᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠵᠢᠴᠢ ᠫᠠᠯᠠᠩᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠬᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠡᠬᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠨᠢ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡ ᠤᠭᠠᠯᠵᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn