Paper Information


Title ᠬᠠᠷᠠᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠ‍᠂ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠬᠤᠱᠤᠳᠴᠤᠤᠨ ;ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ;ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷ ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠡ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠶᠢᠨᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ  ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn