Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠲᠦᠷᠢ
Creator ᠣ‍•ᠨᠠᠷᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠰᠠᠩ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠨ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠬᠦᠨ᠂ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨᠮ ᠭᠤᠢᠳᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠪᠠᠳᠠᠭ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠮᠦᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1990年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn