Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠭ᠎ᠠ; ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠦᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠳᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠄ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠴᠤᠭ᠋ᠤᠢ ᠦᠲᠡᠰ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ; ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ; ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ; ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠳᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ; ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠦᠪᠷᠮᠢᠴᠡ ᠨᠡᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ; ᠵᠢᠷᠭ᠋ᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1997年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn