Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠳᠤᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠨᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠳᠤᠰᠠᠢᠬᠠᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠳᠤᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ; ᠤᠨᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠪᠡ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠶᠠᠷᠤᠨᠢ ᠮᠠᠷᠭᠠᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn