Paper Information


Title ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠢᠤᠢ ᠬᠸ
Keyword ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ;ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠯᠭᠠᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ ;ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠯ 
Abstract ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠡᠳᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤ 《 ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ》᠋ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠯ ᠪᠡ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn