Paper Information


Title ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠲᠠᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠨ ᠧᠾᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ᠂ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ(ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠨᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ)  ᠬᠣᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ᠂ᠪᠢᠲᠠᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠪᠢᠲᠠᠭᠦᠨ  ᠤ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn