Paper Information


Title ᠣᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠢ ᠵᠸᠨ
Keyword ᠦᠪᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ; ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ; ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠣᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠲᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠳ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠨ ᠦᠮᠦᠭᠯᠡᠯ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠣᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ᠂ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠣᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ᠂ ᠨᠦᠭᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ᠂ ᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠱᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠢᠰᠢ ᠣᠪᠣᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠱᠢᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠣᠳᠤᠭ ᠨᠡᠪᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn