Paper Information


Title 《ᠠᠰᠠᠷ》《ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ》 ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ (ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ) — 《ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠠᠰᠠᠷ》《ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠬᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ》 ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠹ‍ · ᠲᠡᠭᠦᠰ
Keyword
Abstract ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠭᠤᠨ᠋ᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠲᠡᠢ 《ᠰᠢᠳᠤᠷᠭ᠋ᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ》᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠯ᠂ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn