Paper Information


Title 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ  ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠮᠢᠩ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ᠌》;ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ;ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Abstract 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠂ ᠣᠳᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠢ᠃《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ》《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠺ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ》《ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ》᠂《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ》 ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ《ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》᠂《ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ》ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn