Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠋᠋ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ
Creator ᠪᠤ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ
Keyword 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》; ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ; ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠋᠋ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ 
Abstract 《ᠵᠠᠩᠭ᠋ᠠᠷ》ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠋᠋ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ᠂ ᠢᠰᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠋᠋ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠦ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠡᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠯᠤᠭᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠦᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠳ ᠢ ᠰᠢᠳᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠬᠦ 《ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ》ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn