Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Creator ᠪᠣᠣ ᠶᠢᠩ; ᠬᠠᠰᠲ᠋ᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ
Keyword ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ; ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠣᠷᠤᠨ  ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ24 ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ 32ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠢᠷ  ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠠᠢᠭ᠌ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲᠤᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠬᠦ 3ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn