Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠤᠩ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨ
Keyword ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ; ᠰᠠᠱᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ; ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ; ᠬᠡᠮ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠵᠤᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ᠂ ᠡᠪᠤᠯ ᠬᠡᠭᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠯᠡᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠳᠠᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠲᠤ ᠤᠷᠴᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠴᠦᠮ ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠨᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠮ ᠠᠢ᠌ᠵᠢᠮᠳᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠦᠷᠢᠯᠪᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn