Paper Information


Title ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠨᠤᠳ (ᠸᠠᠩ᠎) ᠣᠪᠤᠭᠲᠤ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠰᠦᠬᠡ
Keyword ᠸᠠᠩᠨᠤᠳ (ᠸᠠᠩ) ᠣᠪᠤᠭ; 《ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ》; ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡ ᠠᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠸᠠᠩ ᠣᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠸᠠᠩᠨᠤᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ》ᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ 《ᠥᠬᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ》᠋ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn