Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ
Creator ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠴᠸᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌;ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ;ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠲᠠ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠷᠪᠷᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠳᠣ ᠨᠢᠭᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢᠢᠪᠡᠷ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠌ ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠬ᠋ ᠠᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠭᠤᠢᠢᠷᠠᠯ; ᠰᠣᠳᠡᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠢᠪᠴᠤᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠣᠨᠤᠯ  ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳᠬᠠᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠴᠢᠮ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn