Paper Information


Title ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠲᠠᠢᠯ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ SOV ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn