Paper Information


Title 1947ᠡᠴᠡ1966ᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ- ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ; ᠪᠠᠶᠩᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠤᠯ ᠯᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠴᠠᠷᠢᠭ ᠰᠣᠮᠤᠨ ᠤ ᠠᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠩᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn