Paper Information


Title 《ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠤᠢᠷᠠᠯᠵᠠᠪ
Keyword 《ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ》᠋;
Abstract 1981ᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠵᠦ ᠨᠠᠢ᠋ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠲᠤ《ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1983年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn