Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠯᠢᠶᠠᠩᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Creator ᠭᠠᠩᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠬᠦᠳᠡᠨ; ᠰᠡᠰᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠩ᠌ᠭᠠᠵᠠᠯᠰᠠᠨ; ᠯᠢᠶᠠᠩᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ; ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠬᠦᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠶᠢᠽᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠠ ᠭᠦᠩ᠌ᠭᠠᠵᠠᠯᠰᠠᠨ ᠤ 1247 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠦ ᠸᠧᠢ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ 《ᠯᠢᠶᠠᠩᠵᠧᠤ ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠯᠲᠠ》᠋ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2006年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn