Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠸ • ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠦ
Creator 〔ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ〕 ᠪ‍ • ᠬᠡᠰᠢᠭᠰᠦ᠋ᠭᠡ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ;ᠸ • ᠢᠨᠵᠠᠨᠠᠰᠢ ;ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠦ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 19 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ᠂ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ᠂ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠬᠡᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠤᠢᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠡᠠᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn