Paper Information


Title ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠷᠰ
Keyword ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ; ᠴᠠᠭ ᠦᠶᠡᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ; ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ; ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ; ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠣᠭᠴᠠᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ;ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ
Abstract ᠣᠳᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ  ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠤᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ  ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠦᠷᠭᠡᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠭ ᠦᠶᠡᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ᠂ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠴᠣᠭᠴᠠᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn